Realizujemy badania
w ponad
80
krajach
Pozostajemy w kontakcie ze
100000
lekarzy weterynarii, producentami rolnymi oraz w?a?cicielami zwierz?t domowych
Globalny zespó? ponad
650
specjalistów w dziedzinie badań

Kynetec to ?wiatowy lider w badaniach marketingowych rynku rolnego i weterynaryjnego.

 

Product Icons Animal Health

Zdrowie zwierz?t

Product Icons Crop Protection

Ochrona ro?lin

Product Icons Seed and Seed Treament

Nasiennictwo i zaprawianie nasion

Product Icons Machinery

Technika rolnicza

Product Icons Plant Nutrition

Nawo?enie ro?lin

Product Icons Soil Treatment

Uprawa gleby

Product Icons Water Management

Gospodarka wodna

Product Icons Amenity

Infrastruktura

Product Icons Animal Nutrition

?ywienie zwierz?t

Product Icons Animal Genetics

Genetyka zwierz?t

 

Dostarczamy wysokiej jako?ci obserwacje i  prognozy rynku, aby umo?liwi? naszym klientom podejmowanie decyzji z pe?nym przekonaniem. Pozostajemy w kontakcie ze wszystkimi uczestnikami rynku  zdrowia zwierz?t i rolnictwa, w tym z rolnikami i producentami, doradcami, w?a?cicielami zwierz?t domowych, lekarzami weterynarii, kana?ami przep?ywu informacji oraz ekspertami bran?owymi, aby zapewni? kompleksow? i spójn? analiz? trendów i opinii dotycz?cych kluczowych zagadnień na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym.

Przeprowadzamy badania rynku w ponad 70 krajach i  dostarczamy co roku ponad 750 zindywidualizowanych projektów typu custom oraz 50 g?ównych badań panelowych.

Aktualnie prowadzimy badania panelowe dotycz?ce ochrony ro?lin i nasiennictwa w?ród rolników w 16 krajach, uwzgl?dniaj?ce najwa?niejsze uprawy i sektory na ca?ym ?wiecie.

W zakresie zdrowia zwierz?t oferujemy informacje na temat zwierz?t towarzysz?cych i produkcyjnych. Nasze panele obejmuj? producentów wo?owiny, mleka i trzody chlewnej, a tak?e weterynarzy ma?ych i du?ych zwierz?t, aby zapewni? globalne zrozumienie tendencji rynkowych.

Jeste?my globalnym zespo?em z?o?onym z ponad 650 pracowników, w tym 340 do?wiadczonych badaczy i kierowników projektów, 250 wykwalifikowanych ankieterów oraz ponad 70 partnerów badawczych, dzia?aj?cych wspólnie w celu opracowania i zapewnienia doskona?ej warto?ci dla klienta.